VAIKO PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS

Neatsiejama kokybiško ugdimo(si) proceso dalis – vaiko pasiekimų vertinimas, nuolat stebint jį, kaupiant informaciją apie vaiką, jo ugdymosi ypatumus bei daromą pažangą atskirais amžiaus tarpsniais, ją interpretuojant ir apibendrinant.

Taikomos įvairūs pasiekimų vertinimo metodai (vaikų gebėjimų aprašai, darbelių analizė, vaikų veiklos stebėjimų analizė, individualios programos, laisvasis interviu su vaikais, vaikų atvejų analizė ir kt.). Skatinama bei vertinama saviraiška, kūrybiškumas. Vaikų ugdymo(si) pažanga ir pasiekimai atsispindi grupių žurnaluose, individualiose programose, projektuose, susistemintoje tyrimų medžiagoje, posėdžių protokoluose. Darželyje vaikų pasiekimus vertina pedagogai ir tėvai. Tėvai   susirinkimų, individualių pokalbių metu   nuolat informuojami apie vaiko daromą pažangą.

Vertinimo principai

Darželyje taikomas idiografinio (individualios pažangos) vertinimo principas.

Vertinimo tikslas:

 • padėti mokytis ir bręsti vaikui kaip asmenybei,
 • pateikti informaciją apie vaiko ugdymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą.

Vertinimo uždaviniai:

 • Padėti vaikui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puse, įsivertinti.
 • Padėti pedagogui įžvelgti vaiko ugdymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą.
 • Suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko ugdymąsi, gerinti ryšius tarp vaiko, tėvų ir darželio.
 • Nustatyti įstaigai savo darbo kokybę, planuoti ugdymą, suteikti pagalbą pagal vaikų poreikius.

Vertintojai: pedagogai, tėvai, specialistai, vadovai.

Informacijos rinkimas

Informacija renkama neformaliai: stebint, analizuojant, komentuojant, aptariant vaikų ugdymąsi.

Stebėjimas – tai pasyvus dirbančio ar   žaidžiančio vaiko stebėjimas, nesikišant į jo veiklą. Sukaupus ir suklasifikavus stebėjimus, lengviau tikslingai planuoti ir individualizuoti veiklą.

Užrašymas – tai stebimos veiklos ar elgesio dokumentavimas. Užrašydami savo stebėjimus, pedagogai fiksuoja vaikų atliktus darbus ir tų darbų kokybę. Tai padeda geriau įvertinti situaciją ir numatyti konkrečius uždavinius.

Pasiekimų vertinimo fiksavimas

Vaiko daroma pažanga, pasiekimai ir pastangos aprašomi ir fiksuojami mokyklos vadovų ir programos darbo grupės parengtame ,,Vaiko pasiekimų aplanke“.

Vaiko pasiekimų aplanko paskirtis

Sukaupti vaiko pažangą rodantys darbai leidžia pedagogams, vaikams ir jų tėvams (globėjams) palyginti dabartinius vaiko ugdymo(si) rezultatus su ankstesniais, fiksuoti, ar vaikas daro pažangą ir ją įvertinti, įsitikinti pažanga, naujais gebėjimais, vertybėmis, įžvelgti stipriąsias ir silpnasis vaiko puses.

Vaiko pasiekimų aplanko turinys

Į aplanką segami labiausiai vaiko pažangą atspindintys darbai:

 • stebėjimai;
 • kūrybiniai darbai;
 • įvertinimo anketos, pastabos ir kt.;
 • informaciniai laiškai – aprašai;
 • vaiko elgesio, vertybinių nuostatų fiksavimo lapai;
 • pusmečio vertinimo aprašai.

Remiantis sukaupta aplanke informacija, tėvams pateikiama apibendrinta informacija individualaus pokalbio metu.

Tėvų (globėjų)informavimas apie vaikų pasiekimus

Individualus pokalbis su tėvais (globėjais) vykdomas pasibaigus pusmečiui ir mokslo metų pabaigoje. Remiantis visa aplanke sukaupta informacija pateikiama apibendrinta informacija apie vaiko pasiekimus ir pažangą., ugdymosi spragas, jų šalinimo galimybes.

Tėvams (globėjams) informacija apie vaiko pasiekimus teikiama žodžiu :

 • nuolat supažindinant su vaiko darbais su auklėtojo įvertinimu, pastebėjimais.
 • kasdienių pokalbių metu;
 • vaiko pažangos ir pasiekimų aprašu (spalio-lapkričio mėn. ir balandžio-gegužės mėn.).

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas fiksuojamas elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“.

Įgyvendinus priešmokyklinio ugdymo programą, pedagogai atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia aprašą – rekomendacijas pradinių klasių mokytojui.

Susisiekiti su mumis

Turite klausimų? Parašykite mums žinute.

Sending

©2023 Vaikų darželis „DVARELIS“ - Sprendimas: www.e-project.lt

Log in with your credentials

Forgot your details?