INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Kauno lopšelis -darželis ,,Dvarelis asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau – BDAR). Šiame pranešime rasite informaciją apie tai kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Duomenų valdytojas:

Kauno lopšelis-darželis ,,Dvarelis, kodas 191636443, Amerikos Lietuvių g. 9/J. Kumpio g. 1, LT-46254 Kaunas, tel. (8 37) 54 20 50, (8 37) 39 14 04, el. p. vd.dvarelis@gmail.com.

Koks asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

 1. Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 dalies c punktas);
 2. Tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas)

Kokius asmens duomenis renkame?

 1. Pretendentų į Įstaigos darbuotojus asmens duomenys (Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris, asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, pilietybė, tautybė, parašas, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, nuotrauka, gyvenimo ir veiklos aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją.
 2. Įstaigoje esamų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys (Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris; asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės); asmens kodas, gimimo data, pilietybė, tautybė, nuotrauka, parašas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris (namų ir asmeninio mobiliojo ryšio), elektroninio pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, asmens socialinio draudimo numeris, karo prievolė, gyvenimo ir veiklos aprašymas, specialių kategorijų asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu, ikiteisminio tyrimo pradėjimu; šeiminė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, darbo stažą; duomenys apie mokymąsi, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, duomenys apie atskirą darbo grafiką; informacija apie skatinimus ir nuobaudas, darbo pareigų pažeidimus; informacija apie atliktus darbus ir užduotis, duomenys apie darbuotojų veiklos vertinimą, dalyvavimą politinių partijų veikloje, dalyvavimą uždraustos organizacijos veikloje, dokumentų registracijos data ir numeris, išeitinės išmokos, kompensacijos, informacija, susijusi su asmens atleidimu iš pareigų už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, profesinės etikos pažeidimą, jeigu nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo treji metai, informacija apie asmens atleidimą iš pareigų dėl darbo su konfidencialia informacija pažeidimo, jeigu nuo tokio sprendimo dienos nepraėjo penkeri metai.
 3. Asmenų, pateikusių Įstaigai skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ryšio, elektroninio pašto adresas, parašas,
 4. Registruojant vaiką į lopšelį-darželį – vaiko vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, registruojančio asmens vardas, pavardė, parašas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Kokiais tikslais bus tvarkomi Asmens duomenys?

 1. Pretendentų į Įstaigos darbuotojus asmens duomenys – pretendentų konkurso (atrankos) organizavimo, vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo) tikslu.
 2. Įstaigoje esamų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys – vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo, archyvavimo) tikslais.
 3. Asmenų, pateikusių Įstaigai skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys – tvarkomi skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo ir vidaus administravimo (raštvedybos tvarkymo) tikslais.

Kaip užtikrinamas asmens duomenų saugumas?

Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Lopšelis-darželis ,,Dvarelis užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą, įgyvendinęs visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Kiek laiko asmens duomenys bus saugomi?

Asmens duomenys Kauno lopšelyje-darželyje ,,Dvarelis saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Asmenys turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.);
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.);
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.);
 • Prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (BDAR 17 str.);
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.).
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Kauno lopšelis-darželis ,,Dvarelisadministracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu, Amerikos Lietuvių g. 9/J. Kumpio g. 1, LT-46254 Kaunas, tel. (8 37) 54 02 50, (8 37) 39 14 04, el. p. vd.dvarelis@gmail.com.

 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Kauno lopšelis-darželis „Dvarelis“ pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno lopšelio-darželio ,,Dvarelis“ Duomenų apsaugos pareigūnę – Vaidą Paurienę, tel. (8 37) 54 02 50, mob. +370 629 70279 el. p. vd.dvarelis@gmail.com.

Jeigu asmuo nesutinka su Kauno lopšelio-darželio ,,Dvarelis“ ar Duomenų apsaugos pareigūno  atsakymu,  jis  gali  kreiptis  į  Valstybinę  duomenų  apsaugos  inspekciją  (VDAI), Sapiegos g.17, 10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445,  el.p. ada@ada.lt.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašo priedai

BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS 

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA 

KAUNO LOPŠELIO -DARŽELIO „DVARELIS“ ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO APRAŠAS

Privatumo politika ir slapukų naudojimo taisyklės

Ugdytinių, jų tėvų, globėjų ir darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Susisiekiti su mumis

Turite klausimų? Parašykite mums žinute.

Sending

©2023 Vaikų darželis „DVARELIS“ - Sprendimas: www.e-project.lt

Log in with your credentials

Forgot your details?