VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Aušra Adomaitytė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Nariai:

  •  Birutė Volungevičienė, vyresnioji logopedė ;
  •  Vaida Paurienė, socialinė pedagogė;
  •  Dalia Valiokienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
  •  Indrė Staniūnaitė, psichologė.

Vaiko gerovės komisija  atlieka šias funkcijas:

  1. rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu lopšelyje-darželyje, saugios ugdymosi aplinkos lopšelyje-darželyje kūrimu;
  2. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą;
  3. siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
  4. rengia prevencinio darbo planus, nagrinėja prevencinio darbo klausimus, įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, socialinės pagalbos vaikui, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus;
  5. įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą, lopšelio-darželio bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę lopšelio-darželio bendruomenės dalį,  organizuoja krizės valdymo  priemones:

5.1. įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo lopšelyje-darželyje planą;

5.2. parengia informaciją apie krizę lopšelio-darželio  bendruomenei ir/ar žiniasklaidai;

5.3. apie situaciją informuoja lopšelio-darželio bendruomenę, prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą;

6.bendradarbiauja su lopšelio-darželio savivaldos (Darželio taryba, Mokytojų taryba,), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimai.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

Pirmininkė   Irena Gabševičienė, direktorė

Sekretorė  Vaida Paurienė,  dokumentų specialistė

Nariai: Laima Janauskienė, auklėtoja metodininkė

Jūratė Grigaliūnienė, auklėtoja metodininkė

Dalia Valiokienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

Marija Ragickienė, auklėtoja metodininkė

Edita Mikelionienė, Kauno m. Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė  Irena Gabševičienė

Nariai: 16 pedagogų

DARBO TARYBA

Darbo tarybos pirmininkė  Aušra Adomaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Susisiekiti su mumis

Turite klausimų? Parašykite mums žinute.

Sending

©2023 Vaikų darželis „DVARELIS“ - Sprendimas: www.e-project.lt

Log in with your credentials

Forgot your details?