Įstaigoje dirba Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Inga Kazakevičienė 

tel. 8 676 95 150

Darbo laikas 

Pirmadienis     8.00 – 12.00

Ketvirtadienis 8.00 – 12.00

Penktadienis    8.00 – 11.00

Įstaigoje dirba Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  maitinimo organizavimo skyriaus dietistė Aistė Nagevičiūtė

tel. 8 658 24 589

Darbo laikas 

Pirmadienis 8.00 – 17.00

Antras mėnesio penktadienis 8.00 – 15.45

LOGOPEDĖ Birutė Volungevičienė

Lopšelyje-darželyje teikiama kvalifikuota logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai šalinami individualių, pogrupinių, grupinių pratybų metu. Sutrikimų šalinimo būdus, metodus, formas, priemones logopedė renkasi atsižvelgdama į vaiko kalbos ir komunikacijos sutrikimą, gebėjimų lygį, amžių.

Logopedinių pratybų metu turtinamas impresyvusis ir ekspresyvusis žodynas, tikslinamas garsų tarimas, lavinamas girdimasis suvokimas, formuojami garsinės analizės ir sintezės pagrindai, formuojamas kalbos gramatinis taisyklingumas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami bendravimo įgūdžiai, formuojami skaitymo ir rašymo pradmenys.

Logopedė :

 • Konsultuoja pedagogus, ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais.
 • Sudaro individualias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Padeda pedagogams pritaikyti ugdytiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Taiko savo darbe naujoves.
 • Šviečia įstaigos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo, sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

MENINIO UGDYMO (MUZIKOS) MOKYTOJA Virginija Stundžėnienė

Muzikos pedagogė organizuoja užsiėmimus vaikams pagal amžiaus grupes. Užsiėmimai vyksta salėje, grupėse. Ypatingą dėmesį skiria etnokultūrai.

 • Įvertina vaikų muzikinius gebėjimus.
 • Grupiniuose  ir individualiuose užsiėmimuose lavina muzikinius vaiko gebėjimus ir formuoja įgūdžius.
 • Taiko muzikos terapijos elementus.
 • Dalyvauja projektinėje veikloje, ruošia vaikus įvairiems konkursams.
 • Skiepija pagarbą liaudies muzikai, panaudojant įvairius žanrus: ratelius, lopšines, žaidimus, žaidinimus, šokius, giesmes, dainas, instrumentinę mu

MENINIO UGDYMO (ŠOKIŲ) MOKYTOJA Gintarė Eskytė

Šokių mokytoja organizuoja užsiėmimus vaikams pagal amžiaus grupes. Užsiėmimai vyksta salėje, grupėse.

 • Organizuoja šokių muzikos judesio išraiškos formavimo užsiėmimus.
 • Bendro fizinio pasirengimo užsiėmimus.
 • lavina vaikų choreografinius gabumus.
 • skatina pedagogus integruoti šokį ir kitoje veikloje.
 • sistemingai stebi ir vertina vaiko meninius gebėjimus šokio srityje, įvairiais
  būdais fiksuoja vaiko pasiekimus.
 • rūpinasi lopšelyje – darželyje rengiamų šventinių renginių organizavimu.

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ Vaida Paurienė

Įstaigos socialinis pedagogas vykdo šias pagrindines funkcijas:

 • Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas – dirbama individualiai arba grupėmis su ugdytiniais, kurie turi elgesio ir emocijų sunkumų. Vaikams suteikiamos žinios, gebėjimai, įgūdžiai – plėtojant jų socialinę kompetenciją.
 • Tiriamoji veikla – tiriamas socialinės pedagoginės pagalbos poreikis, organizuojama ir koordinuojama socialinė pagalba ir vertinama jos kokybė.
 • Šviečiamasis informacinis darbas – teikiama aktualios informacijos (lankstinukuose ar stenduose) tėvams ir auklėtojoms apie vaiko adaptaciją, elgesio bei emocijų sutrikimus. Informuoja tėvus dėl jų teisės gauti socialinę pedagoginę.
 • Bendradarbiavimas – su įstaigos pedagogų komandomis, ugdytinių tėvais, įstaigos administracija, taip pat su kitomis institucijomis. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Pedagogine psichologine tarnyba, Socialinės paramos skyriumi ir kitomis institucijomis.
 • Projektinė veikla – inicijuojami ir organizuojami, kuriami ir įgyvendinami socialiniai projektai.

PSICHOLOGĖ INDRĖ STANIŪNAITĖ

Įstaigos psichologas vykdo šias pagrindines funkcijas:

 1. Konsultavimas: vaiko raidos, elgesio, emocijų ir ugdymosi problemų aptarimas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su vaiku taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis (pagal poreikį ir tėvams sutikus), rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
 2. Įvertinimas: vaiko asmenybės raidos, elgesio ir emocijų ypatumų vertinimas, galių ir sunkumų nustatymas; Psichologinis vaiko įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 3. Švietimas: vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio vertinimas (darželio-lopšelio bendruomenės grupių tyrimas). prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija.

 

Susisiekiti su mumis

Turite klausimų? Parašykite mums žinute.

Sending

©2023 Vaikų darželis „DVARELIS“ - Sprendimas: www.e-project.lt

Log in with your credentials

Forgot your details?